DR. OPTIK s.r.o.

K 14. 11. 2022 jsme přispěli celkem 83 798,13 Kč společnosti HAIMA CZ, z.s. na pomoc dětem s hematoonkologickým onemocněním.

Akce

Pravidla vánoční soutěže o 70 televizí

PRAVIDLA VÁNOČNÍ SOUTĚŽE 2022

POŘADATEL: 

DR. OPTIK s.r.o. se sídlem V Chotejně 1307/9, Hostivař, 102 00 Praha 10 IČO: 27447839

 DR. OPTIK Moravia s.r.o. se sídlem Praha 15 – Hostivař, Štěrboholská 1307/44, PSČ 102 00, IČO: 27251349

DR. OPTIK CZ s.r.o. se sídlem Národní 364/39 Staré Město 110 00 Praha   IČO: 29412714

DOKTOR OPTIK Group s.r.o. se sídlem Štěrboholská 1307/44, Hostivař, 102 00 Praha 10 IČO: 04956958

DR. OPTIK SK s.r.o. IČO: 51489759 se sídlem Klincová 35, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

NÁZEV soutěže: ,,Vánoční soutěž o televizi‘‘

DOBA TRVÁNÍ: Soutěž o výhru bude probíhat v termínu od 1. 10. do 15. 12. 2022

MÍSTO KONÁNÍ: Soutěž probíhá v 70 provozovnách společnosti DR. OPTIK, DR. OPTIK CZ, DR. OPTIK Group a DR. OPTIK Moravia, DR. OPTIK SK

PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem soutěže může být jen fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a Slovenské republiky. Osoby mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce a tento je také oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru.

Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou pracovníky oční optiky nebo v jiném obdobném poměru k pořadateli a společnostem podílejících se na přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby příbuzné.

VSTUP DO SOUTĚŽE: Soutěžícím se stává zákazník, který v době konání soutěže uzavře zakázku v některé z 70 provozoven společnosti DR. OPTIK, DR. OPTIK CZ, DR. OPTIK Group, DR.OPTIK Moravia, DR. OPTIK SK a splní další podmínky uvedené v těchto pravidlech.

Do soutěže jsou zařazeni zákazníci, kteří uzavřeli zakázku v hodnotě nad 4500 Kč.

Zákazník po uzavření zakázky vloží svůj zakázkový list do soutěžního boxu.

Vícenásobná účast v soutěži je možná, ale vždy jen s uzavřením nové zakázky a při řádném splnění podmínek účasti, t.j. při nákupu kompletních brýlí. Soutěžící si musí pečlivě uchovat zakázkový list od brýlí.

VÝHRA A URČENÍ VÝHERCŮ:

Pořadatel připravil do soutěže výhru v podobě 70 televizí.

V soutěži se hraje o jednu výhru (na každé provozovně zvlášť):

1. výhra Televizor Sencor o uhlopříčce 100 cm v hodnotě 7990 Kč

Výherce bude kontaktovat pořadatel na konci prosince emailem info@doctoroptic.cz  či telefonicky a výhra mu bude předána osobně na prodejně kde si zhotovil brýle.

V případě, že si výherce nepřevezme výhru, připadá výhra v prospěch pořadatele bez nároku výherce na jakékoliv další či náhradní plnění.

SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Vyplněním zakázkového listu vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže a současně dává svůj výslovný souhlas pořadateli:

  • na případné zveřejnění osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a bydliště (pouze město, obec) na výherní listině;

Soutěžící vyjadřuje pořadateli soutěže souhlas, aby zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, bydliště pro účely realizace a vyhodnocení této soutěže a dále pro marketingové účely pořadatele, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly  od začátku soutěže použity a zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména agenturami a partnery zajišťujícími tuto soutěž. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou, na adrese sídla pořadatele.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE:

  • Vícenásobná účast v soutěži je možná, vždy ovšem s uzavřením nové zakázky. Pořadatel soutěže nebude zodpovědný za žádné jiné závazky a soutěžící nebudou mít nárok na žádnou jinou výhru od organizátora, mimo výhru uvedenou v pravidlech smluvního závazku této soutěže.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí, zda podmínky stanovené pro výhru byly splněné, nebo ne. Výhru nemohou vyhrát soutěžící, kteří nesplnili, byť jen třeba částečně, podmínky stanovené pro výhru.
  • Účastníci nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžité nebo jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakékoliv jiné plnění ze strany pořadatele, než které jsou uvedeny v těchto pravidlech. 
  • Výhra není právně vymahatelná. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady změnit dobu trvání soutěže, soutěž odložit, přerušit, zrušit nebo jednostranně změnit případně doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách  www.doctoroptic.cz  kde jsou také k dispozici platná a úplná pravidla.
  • Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoliv z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů nebo škody, která by mohla účastníkovi vyloučením vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže je možné pořadateli nebo organizátorovi zaslat písemně poštou na adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dní od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou zohledněny. Rozhodnutí pořadatele o námitkách je konečné.